22 mars 2012

C-uppsats "Jag bloggar - alltså lever jag"

Att blogga är för mig min egen terapi och min dagbok för att minnas och samla mina tankar om vad som har hänt sedan jag blev sjuk. Från början var mitt skrivande enbart om det sjuka och mina upplevelser och erfarenheter av det. Men allt eftersom har jag blandat in delar av mina privata liv men det är långt ifrån allt. Vissa delar väljer jag att hålla privat.

Min blogg blev även till för de personer som befinner sig i liknande situationer, för deras närstående samt för alla er som har ett intresse av ett livsöde. Jag skriver ur hjärtat. När jag är som mest inne i sjukvården blir det givetvis mer som rör det sjuka och emellanåt försöker jag ta en paus och leva så vanligt som jag kan. Det är viktigt att bli mött med respekt från omvärlden att inte bara se mig som en sjukdom. Jag lever faktiskt och är inte död än.    

I dagarna har jag fått läsa den c-uppsats som jag fick möjligheten att delta i. Den handlar om kvinnors bloggande i samband med en cancersjuksdom. "Jag bloggar - alltså lever jag". Författare är Cecilia Martinius som studerar till Socionom vid Göteborgs universitet. Har valt att lägga ut en del av hennes uppsats där hon hämtat information från tidigare forskning.   Ett smakprov 

Pennebaker, professor i psykologi, studerade under perioden sent 70-tal till tidigt 80-tal; människors olika traumatiska upplevelser. Dessa upplevelser kunde vara exempelvis att förlora en nära anhörig, sexuella övergrepp, skilsmässor eller fysisk misshandel. Han gjorde upptäckten att de som höll sina upplevelser för sig själva hade ett sämre psykiskt mående än de som delade med sig av sina upplevelser till andra. Av de som inte berättat öppet om sitt trauma hade 40 procent oftare sökt psykiatrisk hjälp än de som delat sina känslor och tankar med andra. Mot bakgrund av denna upptäckt ville Pennebaker (2004) undersöka om han kunde få människor att uttrycka sina upplevelser genom att skriva. Slutsatsen av denna studie var att de som i undersökningen använde sig av den mest emotionsuttryckande formen av skrivande uppvisade ett bättre psykiskt mående än kontrollgruppen. Pennebakers slutsats var följande; om man sätter ord på traumatiska upplevelser tenderar man bli mindre orolig över det man bekymras av (Pennebaker, 2004).

I sina fortsatta undersökningar fann han att ett undertryckande av känslor och tankar rent av är skadligt. Pennebakers forskning visar att det påverkar både den fysiska och psykiska hälsan i form av bland annat sämre immunförsvar, sömnsvårigheter, påverkan på nervsystem samt ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdomar. Det har också en bevisad ångest- och stressreducerande effekt. Pennebaker (1997) anser att man kan påverka sitt tankemönster och hur man ser på sig själv genom att tala och skriva om det man oroas eller bekymras av. Han menar att ett känslomässigt uttryckande kan ändra individens förståelse och föreställning om traumat. Detta hjälper individen inte bara att förstå utan också att tillgodogöra sig händelsen, vilket gör att hon lättare kan lägga det svåra bakom sig. Pennebakers forskning visar att tala inte är den enda vägen att nå insikt. Att man genom terapeutiskt skrivande kan uppnå många hälsobringande effekter är bevisat, däremot finns det en oenighet om hur bestående denna positiva effekt är (Pennebaker 1997). Som tidigare nämnts finns det viss forskning som visar att terapeutiskt skrivande inte har långsiktiga effekter, men Pennebaker menar att frågan är irrelevant eftersom de som blir behjälpta av denna metod inte brukar finna någon anledning att sluta skriva.  (Pennebaker 1997).

I boken ”Skriv dig ur dina kriser” av Louise DeSalvo (2001) redogör olika författare och skribenter om den positiva effekt skrivandet har haft för deras eller andras mående. Nancy Mairs (DeSalvo 2001) uttrycker att man genom att sätta ord på sina svåra känslor, samt hitta mönster i det man skriver, skapas en känsla av kontroll hos författaren. Esther Dreifuss-Kattan beskriver i sin bok ”Cancer stories” (DeSalvo 2001) hur skrivandet hos sjuka människor kan minska upplevelser av den känslomässiga påfrestning sjukdomen medför. Hon menar att sjuka människor skriver för att behålla kontrollen över sitt liv och att skrivandet ger en känsla av förevigande. Genom skrivande får man ut sina känslor och håller rädsla och oro på avstånd. Dreifuss-Kattan menar också att skrivande bekämpar föreställningar om att sjukdomen fråntagit livet dess mening och hjälper skribenten att lösa de obesvarade frågor hon bär med sig och hon får möjlighet att dela med sig av sin erfarenhet om hur det är att leva med sjukdomen. Vidare anser hon att skrivandet också har en läkande effekt eftersom skrivande hjälper oss att se tillbaka på våra liv samt att man genom skrivande får kontakt med den friska och kreativa delen av sig själv.

Ulla Forinder, fil dr i socialt arbete, har skrivit om berättandets betydelse vid lidande och kriser (Forinder 2008). Hon menar att trauma och kris innebär ett hot mot individens världsbild. Att få ett cancerbesked mitt i livet är ett oväntat livsbrott som kan rycka undan tryggheten och tilliten för individen. För att kunna integrera denna hotfulla och livsavgörande situation i individens förståelsevärld krävs det att individen får hjälp att bygga upp nya livsberättelser, där dessa händelser får plats, utan att de kommer utgöra ett hot mot grundtilliten. Arthur Frank (ref. i Forinder 2008) beskriver hur en obearbetad kris kan bli bearbetad genom att den formas till en berättelse och på så vis integreras i individens liv. Man har funnit att traumatiska berättelser ofta kännetecknas av fragmentering (Forinder 2008). Att då sammanfoga dessa delar till en större livsberättelse kan ge historien en inramning. Forinder tar upp vikten av återberättande av traumatiska händelser och hur det kan hjälpa individer vidare. Hon menar att det finns en balansgång mellan att få tillåtas att genom berättande repetera vad som har hänt, men samtidigt infoga nya tankar som hjälper individen vidare i krisbearbetningen. Forinder redogör för hur man inom den narrativa forskningen lyfter upp dialogens betydelse, där den som ska tolka och förstå vad som uttrycks också blir medskapare av berättelsen. Denna process kan dock av många upplevas som plågsam då ett uttryckande av känslor och händelser ”gör det overkliga verkligt”.

En cancersjukdom innebär en tid då tillvaron sätts i gungning och man känner rädsla, oro och ovisshet inför framtiden. För många kan denna rädsla minskas genom att man aktivt söker information om sjukdomen, antingen hos vårdpersonal eller hos andra medpatienter. Man har i olika undersökningar kommit fram till följande; patienter som skaffar sig mer information om sjukdomen samt får möjlighet att uttrycka sina tankar och känslor kring sjukdomen får mer kraft att skapa ett positivare förhållningssätt till sjukdomen vilket också gör att de känner med livsvilja och mer ”fighting spirit” (Johnson: Klein 1998). Denna åsikt delas också av Sundar et al. (2007) som också menar att information ger patienten en ökad känsla av delaktighet i behandlingen. Carlsson, docent i vårdvetenskap, menar att det för många med cancersjukdom är viktigt att komma i kontakt med andra i liknande situation. Hon anser att även om man får stöd från förstående och omsorgsfulla anhöriga, kan det för många också vara betydelsefullt att få kontakt med andra som genomgått en cancersjukdom men sedan återhämtat sig. Flera undersökningar har visat att det är värdefullt för många patienter att få stöd ifrån någon som med egna erfarenheter vet vad sjukdomen innebär såväl fysiskt som psykiskt (Carlsson 2007). Cecilias slutsatser stämmer väl överens med den forskning som tidigare bedrivits.  Det var intressant läsning och en fin uppsats. Hon använde sig av ett drygt 10 tal enkäter och 4 intervjuer. Carl fann tussilago i söndags.6 kommentarer:

 1. Så rätt... då jag var sjuk var det min dagbok som gällde.. den innehåller allt möjligt svammel och tankar i en enda röra och är idag en kär ägodel - får mig att minnas både min, vänner och anhörigas kamp mot denna sjukdom. Kram till dig Fia!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Säkert värdefull att ta fram ibland. Kram

   Radera
 2. Låter som en riktigt intressant uppsats!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Lite kul att någon analyserat varför man bloggar!

   Radera
 3. Jag tror också på skrivandets terapeutiska verkan, så det är jättebra att du börjat blogga. Hjälper samtidigt många människor, de känner att de inte är ensamma. Men naturligtvis delar man inte med sig av sitt innersta, mest privata,. Det är bra att ha lite distans. Hoppas du får en trevlig helg med sol och värme
  Kram Maggan

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tack det samma Maggan.. var ute i solen och njut! Kram

   Radera

Skriv gärna en kommentar, fråga eller synpunkt.